URLOP OD 15.07.2023 DO 31.07.2023.
Regulamin Kwiaciarni Pogrzebowej „IDYLLA”

1.    Ogólne warunki doręczeń

1.1 Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Kwiaciarni Pogrzebowej „IDYLLA” znajdującej się pod adresem www.kwiaciarniapogrzebowa.pl

1.2 Korzystanie z oferty Kwiaciarni Pogrzebowej „IDYLLA” znajdującej się pod adresem www.kwiaciarniapogrzebowa.pl jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3 Realizujemy dostarczanie przesyłek kwiatowych tylko do miejsc wskazanych na liście cmentarzy, stanowiącej załącznik do Regulaminu (inne miejsca po uzgodnieniu telefonicznym).

1.4 W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) prosimy o składanie zamówień min. 24 godziny przed planowaną dostawą, a w soboty, niedziele i święta min. 48 godzin przed planowaną dostawą.

1.5 Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu. Wszystkie zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące.

1.6 Ceny podane przy wszystkich produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie są doliczane do nich dodatkowe opłaty. Ceny te zawierają usługę doręczenia produktu do odbiorcy zgodnie z zapisami na liście cmentarzy.

1.7 Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT w związku z tym nie wystawiamy faktur VAT. Na życzenie
klienta wystawiany jest rachunek.

1.8 Przesyłki dostarczane są przez kuriera firmy Kwiaciarnia Pogrzebowa „IDYLLA”

1.9 Jeżeli w wyznaczonym przez Państwa przedziale czasowym dostarczenia przesyłki kwiatowej odbiorcy nie będzie możliwe z powodu błędnego podania adresu bądź przedziału czasowego przesyłka zostanie anulowana. W przypadku, gdy Nadawca przesyłki będzie chciał  przesłać bukiet ponownie musi powtórnie złożyć i w pełni opłacić zamówienie.

1.10 Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożliwości określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu lub zmian przepisów prawnych, lub w innych przypadkach nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację zamówienia.

1.11 Jeżeli odbiorca odmówi przyjęcia produktu, zamówienie będzie traktowane jako zrealizowane.

1.12 Jeżeli jest to konieczne, kontaktujemy się z nadawcą w sprawie trudności z dostawą. Dlatego prosimy przy wypełnianiu zamówienia w odpowiedniej rubryce podać numer telefonu, pod którym można się z Państwem kontaktować.

1.13 Potwierdzenie zamówienia przesyłki kwiatowej zostanie przesłane na podany przez Państwa adres e-mail lub/i potwierdzone przez pracownika telefonicznie na wskazany przez Państwa numer.

1.14 Jako firma nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub nie dostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nadawcę lub braku dostępnych środków na koncie Nadawcy bądź nie przesłaniu potwierdzenia wpłaty przelewem na konto bankowe przed terminem dostawy.

1.15 Kwiaciarnia Pogrzebowa „IDYLLA” nie zwraca opłat za zamówienia, których nie możemy zrealizować ze względu na błędnie wypełniony formularz zamówienia więc prosimy o uważne jego wypełnianie.

1.16 Kwiaciarnia Pogrzebowa „IDYLLA” zgodnie z punktem 1.3 Regulaminu nie zwraca opłat za zamówienia w których adres osoby otrzymującej przesyłkę kwiatową wykracza poza listę cmentarzy, a inne miejsce nie zostało uzgodnione telefonicznie.

1.17 Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.kwiaciarniapogrzebowa.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

a)    Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

b)    Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

2.  Polityka zastępowania produktu

2.1 Zawsze kiedy jest to możliwe doręczamy przesyłki kwiatowe identyczne ze zdjęciami na naszej stronie internetowej. Jednakże w pewnych okolicznościach zastąpienie jednego produktu innym może być niezbędne by zachować kompozycje całego bukietu oraz dostarczyć go w wyznaczonym terminie. Zawsze staramy się, aby zmiany były jak najmniejsze.

3.  Niewykonane zamówienia

3.1 Właściciel Kwiaciarni Pogrzebowej „IDYLLA” zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia.

3.2 W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z winy Kwiaciarni Pogrzebowej „IDYLLA”, kwiaciarnia zwróci klientowi pełną wartość zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową, przelewem bankowym pieniądze będą zwracane bezpośrednio na rachunek klienta.

4.  Reklamacje

4.1 Kwiaciarnia Pogrzebowa „IDYLLA” odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

4.2 Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt.

4.3 Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Pogrzebowa „IDYLLA” rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji. Reklamacja może być złożona telefonicznie lub mailem .
kom. +48 537-727-537
email: sklep@kwiaciarniapogrzebowa.pl

4.4 Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji, może trwać do 7 dni roboczych (dotyczy okresów Świątecznych).

4.5 Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 1 dnia od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

4.6 Kwiaty, które narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne czyli upał, deszcz, śnieg, mróz, wiatr, oraz złe przechowywanie czyli przygniecenie, otarcia nie podlegają reklamacji.

4.7 Jeżeli produkt nie będzie zgodny z zamówieniem np. rażąco zamieniona kolorystyka lub rodzaj kwiatów, to klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia i jego zwrotu. Pieniądze zostaną zwrócone taką samą drogą jaką zostały dostarczone, chyba, że strony ustalą inaczej.

4.8 Kwiaciarnia Pogrzebowa „IDYLLA”, pozostawia sobie prawo do odstępstw w doborze kwiatów, dodatków oraz kolorystyki. Warunkuje to często trudny dostęp do asortymentu z zagranicy.

4.9 Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.

5. Postanowienia końcowe

5.1 W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5.2  Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

5.3  Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

5.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.).

5.5 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kwiaciarnią Pogrzebową „IDYLLA” a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kwiaciarnią Pogrzebową „IDYLLA” a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5.7 Kwiaciarnia Pogrzebowa „IDYLLA” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

5.8 Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

5.9  Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.kwiaciarniapogrzebowa.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości pod numerem telefonu +48 537-727-537

Załącznik do regulaminu
LISTA CMENTARZY

1.Cmentarz Parafialny Sosnowiec ul.11-go Listopada ( od strony stacji benzynowej „Bliska”)
2.Cmentarz Parafialny Sosnowiec ul. Wileńska 2( przy PKP Porąbka)
3.Cmentarz Parafialny Sosnowiec ul. Gen. Władysława Andersa 2
4.Cmentarz Parafialny Sosnowiec ul. Zuzanny 2(parafii: św. Joachima  w Zagórzu)
5.Cmentarz Parafialny Sosnowiec ul. Zuzanny 2 (parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Środuli)
6.Cmentarz Parafialny Sosnowiec ul. Starzyńskiego 74
7.Cmentarz Parafialny Sosnowiec przy ul. Kazimierzowskiej / Jasieńskiego w Sosnowcu parafii NMP Częstochowskiej
8.Cmentarz Parafialny Sosnowiec ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 27/1
9.Cmentarz ewangelicki w Sosnowcu z kaplicą  (Smutna, Al.   Mireckiego)
10.Cmentarz Prawosławny w Sosnowcu (Smutna, Al.  Mireckiego )
11.Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Smutnej w Sosnowcu z kaplicą (Smutna, Al. Mireckiego, )
13.Cmentarz Komunalny Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 124
14. Cmentarz  Parafialny Stare Maczki
15.Cmentarz Parafialny Łazienna
16. Cmentarz Wojska Polskiego Sosnowiec Parafii św. Jana Chrzciciela

Inne lokalizacje na terenie Sosnowca                        - bezpłatnie
Dowóz na terenie Dąbrowy Górniczej, Będzina, Mysłowic i Czeladzi        - 30 zł
Dowóz na terenie Katowic                            - 50 zł

Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store | Projekt i realizacja : sucro.pl | Grafika i wdrożenie KQS